Hoppa till innehåll

Branddetektering

Detekteringen ska säkert och snabbt kunna detektera rök och brand i ett tidigt skede, oavsett om det är i en hygienisk ren miljö eller i en mycket belastad miljö. 

Branddetektering är en kritisk komponent för att skydda människor och egendom från potentiellt förödande brandincidenter. Genom att använda avancerad teknologi och sensorer identifierar branddetekteringssystem tidigt tecken på rök, värme eller andra indikatorer på en pågående brand. Tidig upptäckt är avgörande eftersom den ger tillräckligt med tid för att vidta åtgärder, evakuera och minimera skador.

Det finns olika typer av branddetekteringssystem, inklusive rökdetektorer, värmedetektorer och flamsensorer. Rökdetektorer reagerar på rökgaser, medan värmedetektorer känner av ökande temperaturer. Flamsensorer detekterar synligt ljus eller infrarött ljus som är karakteristiskt för en öppen låga. Många system kombinerar dessa teknologier för en mer tillförlitlig detektion.

Genom att installera och underhålla effektiva branddetekteringssystem kan man minimera risken för förluster till liv och egendom. Dessa system är särskilt viktiga i kommersiella byggnader, bostäder och industriella anläggningar där tidig varning är av yttersta vikt. Branddetektering utgör grundstenen för en övergripande brandskyddsstrategi och är en investering som kan rädda liv och minska skadorna vid en brandincident.

branddetektering

Detektering av rök med samplingsdetektion

Samplingsdetektorer är den avancerade typen av aspirerande rökdetektorer. Via ett rörsystem sugs luften i den övervakade rummet kontinuerligt genom detektorn där den analyseras för att detektera rökpartiklar.

HART samplingsdetektorer skiljer sig från passiva rökdetektorer. Via ett rörsystem sugs luften kontinuerligt genom detektorkammaren där den analyserar förekomsten av rökpartiklar med laserljus. Röktätheten fastställs genom att räkna antalet rökpartiklar inom ett angivet tidsintervall. Partiklar som är större än 10 mikrometer eller är mindre än 0,01 mikrometer utesluts av elektroniken från räkningen, och bidrar därmed inte till den registrerade röktätheten. Dessa gränser baseras på att partiklar mellan 0,01 och 10 mikrometer är de vanligast förekommande i förbränningsgaser.

HART XL är en sofistikerad högkänslig samplingsdetektor som genom sin teknik säkrar reaktion och larm redan innan synlig rök har bildats. HART XL kan ställas in från en känslighet på 0,00255% till 1% och har reläer för Förlarm 1&2, Brandlarm 1&2, samt Fellarm. En stor display kan integreras i detektorenhetens unika uppbyggnad eller monteras separat. Displayen visar aktuell status med klartext eller grafik. Röktätheten kan avläsas i realtid. Upp till 127 stycken HART XL detektorenheter kan genom ett nätverk kopplas ihop med en PC.
HART XL är intygad som samplingsdetektor av Svensk Brand & Säkerhetscertifiering.

HART MINI är konstruerad för att känna av förekomst av rök i mindre lokaler där det finns utrustning av stort värde eller med stor betydelse för verksamheten. HART MINI har tre reläutgångar som kan överföras till t.ex. brandlarmsystem. Förlarm aktiveras när det är en liten mängd rök. Brandlarm aktiveras efter ytterligare rökutveckling i lokalen. Fellarm aktiveras då ett fel uppstår i systemet. HART MINI har indikering för ”Normaldrift”, ”Auto-setup”, ”Förlarm”, ”Brandlarm”, ”Fel” och ”Frånkoppling”, samt har tryckknapp för återställning och frånkoppling.

HART samplingsrör tillverkas i röd ABS plast med ett fullständigt program av rördelar och tillbehör. ABS är halogenfritt och klarar av låga temperaturer och svåra miljöer. Rörsystemet borras enligt gjord beräkning med samplingshål från vilka luft transporteras ifrån det skyddade utrymmet till samplingsdetektorn. Normalt monteras rörsystemet i taket och under installationsgolv/ovan undertak. Speciella samplingsanslutningar från klimatanläggning eller täta skåp, kan monteras direkt emot samplingsröret.
Rören kapas lätt och limmas sedan ihop så att ett tätt förband erhålles.
HART samplingsrör är tillverkade under kontroll enligt EN ISO 9001:1994.

Detektering av värme

Vid installationer i utrymmen där rök, smuts, ångor eller liknande kan förekomma utan brand är detektering av temperatur lämplig med maximalvärdes eller differentialvärdes värmedetektorer. Typiska applikationer är motorprovrum, verkstadsmaskiner, oljekällare, kabelkulvertar, objekt utomhus samt andra miljöer med stor mängd rök, damm, smuts eller ånga.

Kidde Alarmline är en digital linjär värmedetektor som består av en temperaturkänslig kabel som skyddas av en yttre mantel gjord av PVC, Nylon, Flourpolymer eller en speciell väv. Larmgränsen är lika oavsett längden på kabeln som är utsatt för brand. Kidde Alarmline fungerar genom att ledare kortsluts när temperaturen överstiger en fastställd maximal larmgräns. Detta ger en snabb och pålitlig detektering när den valda temperaturen detekterats. Värmedetektorkabeln kan användas för detektering av brand samt som tekniskt larm vid för hög temperatur.

Värmedetektorkabeln är enkel att installera. Förläggning skall ske med kabelklammer som inte skadar yttermanteln på värmedetektorkabeln. Efter en brand eller hög temperatur ersätts den delen av kabeln som aktiverat larm.

Alarmline digital, svensk broschyr
Alarmline digital, engelsk broschyr

Tempus termokontakt fungerar genom att vid brand sluta en strömkrets för brandlarm till släckcentral eller brandlarmcentral. Vid öppen eld eller förhöjd temperatur brinner den nitrerade tråden av, respektive smälter den smältmetall med vilken den tvådelade hävarmens bägge delar är sammanlödda. Hävarmen och den med en spiralfjäder belastande axeln frigörs varvid kontakterna sluts och signal ges till centralen. Tempus termokontakter finns i utlösningstemperatur på 66°C, 94°C, 125°C och 225°.

Kidde Fenwal Detect-A-Fire differentialvärmedetektor ger enastående skydd i maskiner och utrymme där det krävs en robust och pålitlig detektion utan oönskade larm. D-A-F reagerar vid en fast temperatur eller hastig temperaturökning. Detektorn är lättinstallerad och kan kombineras med flera olika kopplingsdosor.

Detektering av flammor

En brand som utvecklar sig snabbt börjar oftast med flammor. Det behövs en snabb detektering och släckinsats för att minska skador.

Detektering av brand i petrokemiska produkter bör vara snabb för att undvika stora skador. Branden börjar oftast med en gnista eller överhettning. Gasen från de brännbara vätskorna antänds på en gång och avger strålvärme, vilket ökar mängden gaser som kan brinna. För att detektera denna kemiska process, krävs ett snabbt detekteringssystem och det bästa valet är en flamdetektor som aktiveras av ultraviolett (UV) eller infraröd (IR) strålning. En kombination av dessa två detekteringsprinciper minskar risken för falskt larm.

Kollektiva brandlarm

Släckcentraler är ofta kopplade till, och underordnade, en kollektiv (konventionell) brandlarmscentral. Den kollektiva brandlarmscentralen kan förutom släckcentraler, också hantera ett omfattande sortiment av kollektiva detektorer, larmknappar och audiovisuella larmdon. En kollektiv brandlarmscentral är idealisk för larmöverföring till Larmcentral, Räddningstjänst eller liknande.

Kidde NFS2-8 kollektiva (konventionellt) brandlarmcentral erbjuder tekniskt avancerade funktioner samtidigt som den är enkel att installera, programmera och betjäna. NFS centralen har 2, 4, alternativt 8 sektioner och kan hantera ett omfattande sortiment av kollektiva detektorer, linjedetektorer, larmknappar och audiovisuella larmdon. NFS centralen är idealisk för applikationer som kontor, butiker, offentliga byggnader, motell, restauranger, förskolor osv. där det inte ställs krav på adresserbara system. NFS brandlarmscentral är SBSC certifierad med certifikat nr.

ECO1000 kollektiva detektorer har funktioner som man normalt bara finner bland analoga adresserbara detektorer. Detta ger bättre detektion och färre oönskade larm i mindre, komplexa system, där det inte finns behov av analoga adresserbara funktioner.
Periodisk testning har tidigare medfört att man har haft behov av fysisk tillgång till detektorn, något som har inneburit användning av teststänger och stegar. ECO1000 testas från golvnivå genom användning av en laserbaserad fjärrkontroll. Personen som utför testen riktar den modulerade signalen mot detektorns LED och utlöser ett larm. Vad kan vara enklare?
Detektorn är testad enligt EN54 del 5 och 7 och CPD certifierad.

ECO 1002 är en multidetektor med optisk kammare och termistor som övervakas kontinuerligt av en inbyggd microprocessor med algoritmer, utvecklad specifikt för denna detektor. Vid detektering av både rök och värme reduceras antalet oönskade larm, samtidigt som reaktionstiden är snabbare.

ECO1003 har en optisk kammare som har utvecklats för att förhindra nedsmutsning och därmed reducera oönskade larm förorsakade av damm. I tillägg värderar detektorn signalen från kammaren för att ignorera snabba ändringar i miljön som inte överensstämmer med ett brandförlopp. Detta resulterar i en mycket stabil detektor.

ECO1004T, ECO1005 och ECO1005T värmedetektorer finns med fast larmgräns på 58°C och 78°C samt i differential version. Detektorerna med fast larmgräns är avsedda för områden där snabba ändringar i temperaturen kan förväntas, medan differential versionen används i områden med relativt stabil temperatur.